Ruimte voor Onderwijs

Overname Klimaatschaal B.V.

Met de overname van Klimaatschaal BV
3 nieuwe producten:

Klimaatschaal, SIGA en Sproetje

Met de overname van Klimaatschaal B.V. realiseert Rovict een belangrijke verbreding van haar positie op het gebied van sociaal emotionele instrumenten in het onderwijs.
Klimaatschaal B.V. was de eigenaar van het meetinstrument Klimaatschaal (voor PO t/m MBO), de Signaleringslijst voor Gedragsproblemen SIGA en van een combinatie van beide instrumenten voor de allerjongsten, Sproetje, voor groep 3 en 4 van de basisschool.
 
In deze Nieuwsbrief introduceren we Klimaatschaal.

Klimaatschaal: meet klimaat in de klas

Wil je weten of je leerlingen het prettig vinden in je klas? Of ze vinden dat er een goeie werksfeer is? En wat ze van jouw lessen vinden? Of hoe ouders denken over hun kind in de groep?
 
Klimaatschaal levert o.a. inzicht in de onderlinge interactie tussen leerlingen en docenten. Het biedt de leerkracht en de school de mogelijkheid om de sfeer in de klas te onderzoeken en te verbeteren.
Het doel van Klimaatschaal is om het klimaat in de klas te verbeteren en de kwaliteit van lesgeven te bevorderen, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Klimaatschaal meet de volgende 4 basisprincipes:

 • de kwaliteit van de onderlinge leerlingrelaties
 • de sfeer in de klas
 • de orde in de klas
 • de kwaliteit van de interactie leerkracht-leerling.


 
Een goed pedagogisch klimaat heeft onderhoud nodig

 • Klimaatschaal geeft inzicht in tevredenheid, welbevinden en in de onderlinge omgang tussen leerlingen en tussen leerlingen en leerkracht.
  De docent gebruikt deze signalen om een gesprek met de leerling aan te gaan of om te reflecteren op het eigen gedrag in de klas en dit zo nodig bij te stellen.
   
 • Klimaatschaal is een beproefd instrument en positief beoordeeld door de COTAN. Klimaatschaal is dus net zoals de SCOL en Burgerschap Meten een genormeerd meetinstrument.
   
 • Klimaatschaal is geschikt voor het PO, SO, V(S)O en het MBO.
  Waar de SCOL en Burgerschap Meten zich vooral richten op het meten van kennis en vaardigheden, richt Klimaatschaal zich direct op de persoonlijke beleving. Je leerlingen kunnen pas leren en goed functioneren wanneer de sfeer in de klas OK is. Klimaatschaal maakt die voor je inzichtelijk.  
   
 • Klimaatschaal genereert informatie voor leerkracht en directie.
  Klimaatschaal geeft een beeld van wat de leerlingen in het algemeen vinden van het pedagogisch klimaat in de klassen (kwaliteit onderlinge leerlingrelaties, sfeer en veiligheid) en van de algemene leerkrachtvaardigheden op het gebied van orde en de kwaliteit van de interactie van de leerkracht met de leerling: vier van de zeven SBL- competenties (Stichting Beroepskwaliteit Leraren).

 


Hoe werk je met Klimaatschaal?

 • Tenminste twee keer per jaar - of vaker - peil je de ervaringen van je leerlingen en leerkrachten. Eventueel aangevuld met die van ouders. Via de vragenlijsten in de webapplicatie. Klimaatschaal heeft vragenlijsten in een leerling-, docent/leerkracht- en een ouderversie.Hoe ervaren de leerlingen de orde en de rust in de klas op dat moment? Hoe ervaren zij je lessen?

 • Na analyse van de resultaten kan je een actieplan opstellen ter verbetering van je onderwijs. Je kunt dat voor je eigen klas doen, maar je kunt het ook samen met je collega’s per bouw of schoolbreed oppakken. Klimaatschaal biedt hiervoor veel tips en een handelingswijzer met onderleggers aan.


De overname beklonken.

Een goed gebruik van dit instrument spoort vroegtijdig mogelijke fricties op en bevordert de onderwijskwaliteit. Een goede sfeer in de klas en een goede relatie tussen docenten en leerlingen is immers de basis voor een positief leerklimaat.
 
“Klimaatschaal onderscheidt zich van andere instrumenten door de betrouwbaarheid van de meetresultaten, de praktische meerwaarde en het gebruikersgemak.”
Michiel Santegoeds in SpeZiaal.
  
Meer weten over Klimaatschaal? Kijk op de website Klimaatschaal.nl, stuur een mail naar info@rovict.nl of bel met 035 603 60 80.
Binnenkort meer hierover, én over Sproetje en SIGA.

Terug naar de homepage